Disclaimer

De informatie op Petcreations.nl en alle daaraan verwante sites en/of documenten is zorgvuldig geschreven danwel van informatietoeleveranciers overgenomen. Desondanks kan het gebeuren dat de informatie onvolledig is of fouten bevat. Hoewel Petcreations.nl zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Aansprakelijk daaromtrent wordt door Petcreations.nl dan ook uitdrukkelijk afgewezen.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Petcreations.nl. Ook content die door derden aan de website is toegevoegd valt buiten de verantwoordelijkheid van Petcreations.nl

Petcreations.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website.